کشتی ۷۷هزار تنی نهاده دامی در اسکله بندر امام خمینی پهلو گرفت

کشتی ۷۷هزار تنی نهاده دامی در اسکله بندر امام خمینی پهلو گرفتکشتی ۷۷هزار تنی نهاده دامی در اسکله بندر امام خمینی پهلو گرفت