پهپاد جنگی دریایی “اولاک”؛ نسل جدید شناورهای بدون سرنشین ترکیه

پهپاد جنگی دریایی “اولاک”؛ نسل جدید شناورهای بدون سرنشین ترکیهپهپاد جنگی دریایی “اولاک”؛ نسل جدید شناورهای بدون سرنشین ترکیه