وضعیت خطوط کشتیرانی کانتینری در دریای خزر منظم و مطلوب است

وضعیت خطوط کشتیرانی کانتینری در دریای خزر منظم و مطلوب است