معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شدمعاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد