فراخوان همایش فرصت های سرمایه گذاری در تأمین خدمات شناوری مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران

فراخوان همایش فرصت های سرمایه گذاری در تأمین خدمات شناوری مورد نیاز شرکت ملی نفت ایرانفراخوان همایش فرصت های سرمایه گذاری در تأمین خدمات شناوری مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران