علی فتحی معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی شد

علی فتحی معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی شدبه پیشنهاد علی اکبر صفایی معاون وزیر ومدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و با حکم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، علی فتحی به مدت سه سال به سمت عضو هیأت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد.

منبع