سهم کسب وکارهای دریایی در GDP پایین است

سهم کسب وکارهای دریایی در GDP پایین استسهم کسب وکارهای دریایی در GDP پایین است