سقف نرخ انرژی هرکیلووات ساعت803 ریال تناسبی با مصوبه شورای اقتصاد ندارد

سقف نرخ انرژی هرکیلووات ساعت803 ریال تناسبی با مصوبه شورای اقتصاد نداردسقف نرخ انرژی هرکیلووات ساعت803 ریال تناسبی با مصوبه شورای اقتصاد ندارد