سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری برای نوسازی بندر ولادی وستوک در شرق روسیه

سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری برای نوسازی بندر ولادی وستوک در شرق روسیه