جابجایی بیش از 650 هزار تی ای یو (TEU) در بنادر عربستان سعودی

جابجایی بیش از 650 هزار تی ای یو (TEU) در بنادر عربستان سعودیجابجایی بیش از 650 هزار تی ای یو (TEU) در بنادر عربستان سعودی