بارگیری روزانه ۱۲۰ تن شیشه از بندر خرمشهر برای صادرات به کویت

بارگیری روزانه ۱۲۰ تن شیشه از بندر خرمشهر برای صادرات به کویت