افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در تابستان سال آینده

افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در تابستان سال آیندهافزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در تابستان سال آینده