احداث پایانه مسافربری بوشهر به قطر در بخش دریایی پایان یافت

احداث پایانه مسافربری بوشهر به قطر در بخش دریایی پایان یافتاحداث پایانه مسافربری بوشهر به قطر در بخش دریایی پایان یافت