ابهامات دریافت مجوز عبور کشتی های تحت پرچم ایران از کانال ولگا – دن از روسیه

ابهامات دریافت مجوز عبور کشتی های تحت پرچم ایران از کانال ولگا – دن از روسیه