یک‌ایرانی‌رئیس‌مدرسه‌پزشکی‌دانشگاه‌امپریال‌کالج‌شد

در سایت مارین تایمز مطلب یک‌ایرانی‌رئیس‌مدرسه‌پزشکی‌دانشگاه‌امپریال‌کالج‌شد مشاهده می کنید
دکتر امیرحسین سام به ریاست مدرسه پزشکی دانشگاه امپریال کالج لندن منصوب شد.
ممنون بابت بازدید از سایت marinetimes مارین تایمز