مدیرعامل سازمان بنادر:

"ریل- بندر" در دستور کار قرار می‎گیرد