آغاز ساخت تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین؛

پیشرفت 97درصدی احداث اسکله کانتینری مجتمع بندری نگین