به دلیل شرايط نامساعد جوي؛

بنادر مركز و غرب هرمزگان تعطيل شد