همسر سر مهندس نفتکش سانچی:

حادثه سانچی دردناک بود