فصلی نو در روابط دریایی ایران و قطر؛

مدیران بندری قطر فردا به ایران می‎آیند