تشکیل گروه نجات و امداد دریایی ضروری است؛

به دریا رفته می‎داند مصیبت های طوفان را