مدیرکل امور بندری سازمان بنادرو دریانوردی:

استاندارد مشخصی برای نرم‌های تخلیه و بارگیری نداریم