طرح بازآفرینی تعامل شهر و بندر در حال مطالعه است؛

وجود 275 سازه دریایی دولتی در هرمزگان

با موافقت نمایندگان مجلس؛

سازمان میراث فرهنگی وزارتخانه می‎شود