شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ - January 19 2019
همه اقدامات حمایتی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران
دبیرانجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران اقدامات این نهاد صنفی را در حل مشکلات دریانوردان کشور تشریح کرد.