تغییر پارادایم در بازار طلای سیاه
به نظر می‌رسد نظم جدیدی در بازار نفت حاکم شده که در حضور بازیگران جدیدش، قاعده بازی نیز باید متفاوت از قبل باشد.