مصائب زنگنه
يكي ديگر از مصائب زنگنه در اين مدت موضوع واگذاري‌هاي انجام شده بود كه موجب شد تا در برخي برنامه‌هاي توليدي با كاهش توليدي و حتي ركود قابل توجه مواجه شويم.