پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ - February 21 2019
حوادث داخلی
نجات سرنشینان یك شناور در اروندرود

نجات سرنشینان یك شناور در اروندرود

مركز جستجو و نجات دریایی بندر امام موفق شد با بهره گیری از مشاركت شناورهای درحال تردد در دهانه اروندرود، جان چهار نفر از سرنشینان یك فروند شناور مضطر در آن منطقه را نجات دهد.